Utrustning

Rökgasrening

Bio Mobitek tillverkar rena tekniska energi- och industriinstallationer. I vårt produktsortiment hittar du en lämplig helhetslösning som uppfyller förväntningarna på energieffektivitet och reducerar mängden av avgaser; utrustning för rening av rökgaser från energi- och industriprocesser; och utrustning för värmeåtervinning och askhantering. Vid val av utrustning för rökgasrening är det viktigt att installationens mått ska passa den aktuella bränsletypen; även utsläppsnivån ska följa de tillåtna gränsvärdena. För avskiljning av fasta partiklar av flygaska från rökgaser och reducering av utsläpp till atmosfären används olika filter enligt aktuella krav på miljösäkerhet. Olika elektrostatiska, våt- och torrfilter samt påsfilter används.

För avskiljning av fasta partiklar av flygaska från rökgaser används cyklon- och multicyklonenheter som orsakar turbulens och leder partiklarna till askcontainern. Cyklonsystem används vid låg effekt då utförlig rening inte är nödvändig. En multicyklonenhet består av vertikala cyklonelement i ett gemensamt hölje; elementens mått och antal beror på pannans effekt, det aktuella bränslet och mängden av rökgaser. Vi använder en klaffbackventil för att säkra täthet mellan cyklonenheten och transportcontainern. Vid multicyklon är reningseffektiviteten upp till 90 %. Installationens reningseffektivitet varierar beroende på kvaliteten av det bränsle som används. Innehållet av fasta partiklar i rökgaserna efter multicyklonrening är < 180 mg/m³

DSC_0007_new

IMG_0814

DSC02073

DSC02074

 

 

 

 

 

 

 

 

En rökgaskondensator används framför allt vid fuktigt biobränsle för att utnyttja restvärmen i rökgaserna. Enheten höjer processens verkningsgrad upp till ca 30%. Med denna installation uppnås en avsevärd effekt vid rening av rökgaserna från flygpartiklar; innovativa lösningar möjliggör panncentralen extra effekt som är nödvändig vid ökad värmekonsumtion.

I ett påsfilter leds rökgaserna genom en vävhylsa. De utgående partiklarnas  mått är under 100 µm. Dammhalt < 10 mg/m³

ESP — elektrostatiskt filter. Reningselementen innehåller elektriska och magnetiska stålplattor. Partiklar avskiljs från rökgaser som leds in mellan plattorna och elektroderna och matas med vissa mellanrum ut till en dammpåse.